การพัฒนาธุรกิจการบริการที่มีมาตรฐานเทียบกับสากล

ปัจจุบันผู้คนที่อาศัยในประเทศไทยมีรายได้มากขึ้น

การศึกษาดีขึ้น ตลอดจนมาตรฐานการครองชีพของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น ประชาชนให้ความสำคัญกับธุรกิจบริการมากขึ้น เช่น สปา คลับออกกำลังกาย ร้านคาราโอเกะ ร้านเสริมสวยเสริมความงาม แต่งหน้าทำผม ทำเล็บ เปลี่ยนสีผม ลดความอ้วน ขัดผิวรวมทั้งทำหน้าให้มันเด็กลง ดังนั้นธุรกิจบริการจึงมีความจำเป็นและเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ด ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกสบายและความพอใจให้กับลูกค้า ในยุคกระแสโลกาภิวัฒน์การดำเนินธุรกิจบริการในปัจจุบันธุรกิจควรที่จะเน้นคุณภาพในเรื่องการบริการเหนือความคาดหวังของลูกค้ากล่าวคือ สามารถสร้างความรู้สึกและความประทับใจที่ดีให้เกิดขึ้นกับลูกค้าเกินกว่าที่ลูกค้าต้องการมิใช่เพียงทำให้ลูกค้ารู้สึกเฉยๆ

ร้านอาหารส่วนใหญ่เราจะถือว่าธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจบริการ แต่ในอีกมุมมองหนึ่ง ผู้เข้ารับบริการในร้านอาหารก็จะได้สินค้าที่จับต้องได้และมีตัวตน คือ อาหารที่สั่งมาทานเป็นสิ่งตอบแทนเงินที่จ่ายไป รสชาติของอาหาร ก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพในการบริการเช่นกัน ดังนั้นการจะชี้ระบุว่าธุรกิจใดเป็นธุรกิจบริการ จึงจำเป็นจะต้องกำหนดลักษณะที่แตกต่างและโดดเด่นของธุรกิจบริการออกจากธุรกิจอื่นๆให้ได้เสียก่อน เพราะธุรกิจบริการจะมีนัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่แตกต่างออกไปจากธุรกิจการผลิตหรือธุรกิจการค้าขายสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและเจริญเติบโตต่อไปได้

คุณภาพของการบริการจะเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของผู้บริหารที่ต้องทราบความต้องการของลูกค้าที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด ซึ่งแต่ละรายก็มีความพึงพอใจแตกต่างกันออกไปเช่นบางคนมาแต่งหน้ามีความต้องการหลายแบบโดยที่แต่ละแบบนี้จะต้องให้เข้ากับใบหน้าด้วยโลกแห่งธุรกิจบริการยังไม่สามารถเบียดบังความเปลี่ยนแปลงที่เปรียบได้ประหนึ่งคู่แข่งอีกรายของคนที่ทำธุรกิจทุกประเภททุกยุคทุกสมัยที่คอยขัดขวางความสำเร็จถ้าไม่รู้จักบริหารจัดการมันให้ดี โลกของธุรกิจบริการถือว่าเป็นโลกที่เปลี่ยนไปรวดเร็วจากเดิมมาก

การยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ และมาตรฐานสากล

โดยจัดทำเกณฑ์คุณภาพธุรกิจให้เหมาะสมกับรายสาขาธุรกิจเป้าหมายให้มีมาตรฐานเทียบกับสากล สะท้อนจุดแข็ง จุดอ่อนที่แท้จริงของธุรกิจสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาปรับปรุงได้อย่างตรงประเด็น โดยจัดหาผู้เชี่ยวชาญไปให้คาปรึกษาแนะนำเชิงลึกถึงสถานประกอบการเพื่อให้ธุรกิจสามารถพัฒนำเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสำหรับธุรกิจที่ได้ กำหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแล้ว ได้แก่ โลจิสติกส์ ธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนน ธุรกิจบริการ(ก่อสร้าง ธุรกิจอู่ซ่อมรถ ธุรกิจสปา ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจบริการผู้สูงอายุ) ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก และแฟรนไชส์ ซึ่งธุรกิจที่ผ่านมาตรฐานภายในแล้ว ก็จะมาประเมินว่าสามารถยกระดับ ไปสู่มาตรฐานสากลได้หรือไม่